вторник, 6 юли 2010 г.

Обзор Survey
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (3-16) Bulgarian review of ophthalmology
ПРИНЦИПИ НА ОПТИЧНАТА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ
И НЕЙНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КЛИНИЧНА ОЦЕНКА
НА ДИАБЕТНИЯ МАКУЛЕН ЕДЕМ

Д. Колева-Георгиева, Н. Сивкова
Катедра по Очни болести, МУ-Пловдив, УМБАЛ”Св. Георги”ЕАД-Пловдив
Principles of Optical Coherence Tomography and its possibilities for the Clinical
Evaluation of Diabetic Macular Edema
D. Koleva-Georgieva, N. Sivkova
Department of Ophthalmology, MU-Plovdiv, University Hospital”St. George”-Plovdiv
Адрес за кореспонденция:
Десислава Колева - Георгиева
ул.”П.Д.Петков”25 ет.7 ап.14
Пловдив 4000
Тел.: 032/651984; 0886/534112
dr_desikoleva@yahoo.com
Резюме
Оптичната кохерентна томография (ОСТ) е иновативен, неинвазивен, безконтактен метод,
който обективно представя ретинената микроструктура. От въвеждането му през 1995 г. насам
методът непрекъснато се усъвършенства, а с това нарастват и знанията на офталмолозите за
информативната му стойност при диагностицирането на редица заболявания.
Клинична офталмология - Диагностика Clinical Ophthalmology - Diagnostics
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (17-21) Bulgarian review of ophthalmology
ДИАБЕТЕН МАКУЛЕН ЕДЕМ СЛЕД ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ
А.Георгиева, П.Василева, И.Петкова
Катедра по офталмология, МУ-София
Diabetic macular oedema after phacoemulsifi cation
A.Georgieva, P.Vasileva, I.Petkova
Department of ophthalmology, Medical University - Sofi a
Резюме
Цел и задачи: Да се установи честотата на поява или прогресия на диабетен макулен едем след фа-
коемулсификация при пациенти със захарен диабет тип 2; да се съпостави с наличието и тежестта на
ретинопатията; да се определят рисковите фактори за възникването му.
Материал и методи: Изследвани бяха 20 диабетни очи, при които беше извършена некомплицирана
фако-хирургия.ФА беше извършена до 6 месеца преди оперативната интервенция; ОСТ един ден преди и
на първия месец постоперативно.На всеки преглед беше изследвана коригирана зрителна острота, конт-
растна чувствителност, беше извършена биомикроскопия и стереоофталмоскопия.
Резултати: При 12 болни се установи в различна степен увеличение на дебелината на макулата до 120
μm в зависимост от вида и тежестта на ретинопатията, направен беше анализ на получените резултати.
Заключение: Проучването показа, че след катарактната екстракция очите с диабетна ретинопатия
показват склонност към задебеляване на макулата.
Това определя необходимостта от внимателно наблюдение на посочените рискови групи.
Установяването на честотата и прогресията на макулния едем при тези пациенти посредством ОСТ
ще позволи прецизиране на риска, насочена профилактика и своевременно лечение за пациентите от тази
рискова група.
Ключови думи: Диабетен макулен едем, диабетна ретинопатия, ОСТ, централна фовейна дебелина,
факоемулсификация
Abstract
Aim: To assess the incidence or progression of diabetic macular oedema after phacoemulsifi cation in patients
with diabetes mellitus type 2; to correlate this with the presence and degree of the diabetic retinopathy; to
determine the risk factors for its appearance.
Materials and methods: The study involved 20 eyes (20 patients) with diabetes mellitus type 2 undergoing
uncomplicated phacoemulsifi cation. Fluorescein angiography was performed up to 6 months before the operation
and optical coherence tomography (OCT) the day before surgery and at fi rst month postoperatively. On each visit
we checked best corrected visual acuity, contrast sensitivity, biomicroscopy and stereoophthalmoscopy.
Results: Central foveal thickness increased up to 120 μm in 12 eyes depending on the degree of diabetic
retinopathy.
Conclusions: The results of our study show that foveal thickness after cataract surgery increases in eyes with
diabetic retinopathy.
Therefore these risk groups need careful observation. Establishing the incidence or progression of macular
oedema in these patients using OCT will help evaluate and prevent the risk factors, and allow their early
treatment.
Key words: diabetic macular oedema, diabetic retinopathy, OCT, central foveal thickness,
phacoemulsifi cation
Клинична офталмология - Диагностика Clinical Ophthalmology - Diagnostics
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (22-25) Bulgarian review of ophthalmology
ОЧНИ ПРОМЕНИ И КЛИНИЧЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ
ПРИ STURGE-WEBER SYNDROME

А. Попова
Очна клиника, УМБАЛ „Александровска” – ЕАД, София
Ocular changes and Clinical Polymorphismus in Sturge-Weber Syndrome
A. Popova
Department of Ophthalmology, Alexandrovska University Hospital, Sofi a
Резюме
Sturge-Weber Syndrome (SWS) представлява вродена ангиоматоза, която в разгърнатата си клинич-
на форма (15 – 20 % от случаите) засяга кожа, очи, менинги и кората на големите полукълба. Очните
промени могат да засегнат различни очни структури (кожа на клепачите, конюнктива, еписклера,
ирис, хориоидея, ретина, зрителен нерв) – като изолирана или като множествена проява и се наблю-
дават при 80 – 90 % от болните, като 30-92 % от тях са с глаукома. Поради широкия клиничен поли-
морфизъм и поради фенотипното сходство с някои факоматози, ранната диагноза на SWS е затруд-
нена. Разглеждат се всички очни промени при SWS с оглед на ранната диагноза на това заболяване и
съответната профилактика на слепотата от глаукома.
Abstract
Sturge-Weber Syndrome (SWS) is a congenital angiomatosis, which extended its clinical form (15 - 20%
of cases) affects the skin, eyes, meninges and cortex of large hemispheres. Ocular changes can affect various
ocular structures (skin of the eyelids, conjunctiva, episklera, iris, horioidea, retina, optic nerve) - as an isolated
or as multiple manifestation and occur in 80 - 90% of patients while 30-92% of them have glaucoma. Because
of the wide clinical polymorphism and the phenotypic similarity with other fakomatoses, early diagnosis of
SWS is diffi cult. All ocular changes in SWS in the light of earlier diagnosis of this disease and the prevention
of blindness from glaucoma are discussed.
Клинична офталмология - Оперативно лечение Clinical Ophthalmology - Surgical treatment
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (26-29) Bulgarian review of ophthalmology
НЕПАФЕНАК КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
КИСТОИДНИЯ ОТОК НА МАКУЛАТА СЛЕД ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ

К. Андреев, Д. Поптомова, Е. Колева
СОБАЛ “Вижън”, София
Nepafenac’s anti-cystoid macular edema effi cacy after phacoemulsifi cation
K. Andreev, D. Poptomova, E. Koleva
Vision Eye Hospital, Sofi a, Bulgaria
Резюме
Цел: Да се прецени ефикасносттa на непафенак при профилактика на кистоиден макулен оток и
постоперативно възпаление след факоемулсификация.
Методи: В проспективно проучване бяха включени 40 очи на 37 пациенти, на които беше извършена
факоемулсификация с имплантация на вътреочна леща протекла без интраоперативни усложнения. Па-
циентите бяха разпределени в 2 групи по 20 очи, като едната поставяше непафенак, а другата – декса-
метазон за 30 дни след операцията. На постоперативните визити беше извършена оценка на дебелината
на макулата посредством ОСТ, на зрителната острота, вътреочното налягане (ВОН) и за наличието на
възпалителна реакция в предния очен сегмент.
Резултати: При всички пациенти беше наблюдавано подобряване на коригираната зрителна острота,
като на тридесетия ден за групата с непафенак беше 0,89±0,15, а за групата с дексаметазон - 0,9±0,13. Не
се установи сигнификантна разлика в дебелината на макулата за двете групи през целия период, като за
ден 30 тя беше съответно 252,1±14,28 μm и 251,65±13,76 μm. ВОН беше статистически значимо по-ниско
при групата с непафенак (14 mmHg спрямо16 mmHg, р<0,05). При трима от пациентите със стероид се
наложи допълнително включване на очни хипотензивни медикаменти.
Обобщение: Използването на непафенак намалява риска от развитие на кистоиден макулен оток и
възпаление след факоемулсификация. Непафенак не повишава ВОН и може да се ползва при пациенти,
при които употребата на стероиди води до неговото покачване.
Abstarct
Aim: The aim of this study was to evaluate effi cacy of nepafenac for postoperative prophylaxis of cystoid
macular edema formation and infl ammation after phacoemulsifi cation.
Methods: Prospective study was performed on 40 eyes of 37 patients, undergone uncomplicated
phacoemulsifi cation with IOL implantation. Patients were randomized to either nepafenac or dexametasone
group, and eye drops were used for 30 days. OCT macular thickness assessment, visual acuity assessment,
intraocular pressure measurement (IOP), and presence of anterior eye segment infl ammation were evaluated on
follow-up visits.
Results: All subjects had excellent visual outcomes, with mean best corrected visual acuity of 0.89±0.15
for nepafenac, and 0.9±0.13 for dexametasone group. There was no signifi cant difference of central macular
thickness in both groups – 252.1±14.28 μm, and 251.65±13.76 μm respectively on day 30. IOP was signifi cantly
lower in nepafenac group, 14 mmHg versus 16 mmHg on day 30 (р<0.05). Three patient from steroid group
needed additional ocular hypotensive medication.
Conclusions: Nepafenac decrease the risk of CME formation and infl ammation after phacoemulsifi cation.
Nepafenac has no infl uence on IOP, and may be used in patients prone to steroid-induced IOP increase.
Клинична офталмология - Оперативно лечение Clinical Ophthalmology - Surgical treatment
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (30-32) Bulgarian review of ophthalmology
ПРИЛОЖЕНИЕ НА BEVACIZUMAB В ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НА ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА COATS

В. Даскалов, В. Косталевска, М. Холевич, Л. Димитрова
МБАЛ „Токуда болница” – София
Using Bevacizumab in the treatment of patients with Coats` Disease
V. Daskalov, V. Kostalevska, M. Holevich, L. Dimitrova
Tokuda Hospital Sofi a
Резюме
Цел: Да се изследва ефектът от приложението на Bevacizumab (Avastin) в хода на лечението на паци-
енти с болест на Coats.
Методи: Проучването включва един пациент на възраст 3 г., който по повод на неясен бледожълтени-
кав рефлекс от очното дъно и появило се кривене на ляво око от 1,5 г. бе насочен за диагностично уто-
чняване със съмнение за наличие на интрабулбарен тумор. Направени бяха офталмоскопия, В-ехография
и флуоресцеинова ангиография. Прецени се, че се касае за случай на болест на Coats. Основният метод
на лечение бе аргон лазерна коагулация (ALC), която бе последвана от интравитреална апликация на
Avastin. Последната се извърши по стандартна методика – 1,25 мг на разстояние 3,5 мм от лимба. Една
седмица по-късно се направи отново аргон лазерна коагулация.
Резултати: Контролни прегледи бяха осъществени на 1-вия месец след ALC, 1-вата седмица след ин-
жектирането на Avastin, на 1-ия, 2-ия месец и 12-ия месец след това. Още при първия преглед след прило-
жението на Avastin се отчете намаляване на ексудативното отлепване и се продължи лазерното лечение. В
последващите месеци състоянието на ретината остана стабилно и не се наложи последваща намеса.
Заключение: Интравитреалното инжектиране на Avastin в хода на лечението на болестта на Coats
води до значително ограничаване на ексудативното отлепване на ретината, което подпомага извършва-
нето на последваща лазерна коагулация и създава благоприятна предпоставка за по-добър ефект от нея.
Също така намалява възможността за образуване на нови съдове. Поради малкото на брой съобщения по
този въпрос са необходими по-дълготрайни и задълбочени проучвания за потвърждаване на наблюдава-
ните от нас добри резултати.
Ключови думи: болест на Coats, аргон лазерна коагулация, Bevacizumab, съдово ендотелен растежен
фактор
Abstract
Aim: To determine the effect of using Bevacizumab (Avastin) in the healing process of patients with Coats` Disease.
Methods: The study includes one 3-years old patient who was sent for diagnostic evaluation on the occasion
of a left eye squint from 1.5 years and a doubt for an intrabulbar tumor presence. There were performed fundus
examination, B-echography and fl uoresceine angiography. It was considered as Coats` disease. The main medical
treatment was argon laser photocoagulation (ALP) followed by an intravitreal application of Avastin. The last
one was done according to protocol standard – 1.25 mg at 3.5 mm from the limbus. One week after that an argon
laser photocoagulation was performed again.
Results: Follow up was performed at the fi rst month after ALP, fi rst week after Avastin injection and at the
1st, 2nd and 12 month after that. On the fi rst check up after Avastin application the axudative retinal detachment
was diminished and the laser photocoagulation was further applied. In the next months the retina was attached
and there was no need of any other intervention.
Conclusion: The intravitreal injection of Avastin in the treatment of Coats` disease leads to signifi cant
reduction of the exudative retinal detachment which helps the performing of laser coagulation and establishes
a favorable opportunity for better effect from it. Due to the lack of data there is need of more long-lasting and
profound studies for confi rmation of our good results.
Key words: Coats` disease, argon laser photocoagulation, Bevacizumab, vascular endothelial growth factor
Клинична офталмология - Хирудотерапия Clinical Ophthalmology - Leech therapy
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (33-37) Bulgarian review of ophthalmology
ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ

Е. Комаровских ¹, Т. Белецкая ²
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно - Ясенецкого, Красноярск ¹Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница
им. П.Г. Макарова, Красноярск ²
Leech therapy in patients with primary open angle glaucoma
Komarovskih E., Belezkaya T.
Адрес для корреспонденции:
Доктор мед. наук, проф. Елена Комаровских,
Кафедра офтальмологии с курсом последипломного образования,
Красноярский государственный медицинский университет,
660077, г. Красноярск, ул. Никитина, 1 В,
тел. (8391) 228 06 19,
E-mail: Komarovskih_e.n@mail.ru
For correspondence:
Dr., prof. Elena Komarovskikh,
Faculty ophthalmology with a rate after the diploma of education,
Krasnoyarsk state medical university, 660077, Krasnoyarsk, street.
Никитина, 1 V, tel. (8391) 228 06 19,
E-mail: Komarovskih_e.n@mail.ru

Резюме
Цель: В сообщении приведены результаты влияния гирудотерапии на гидродинамические, местные и общие гемодинамические параметры, функциональную активность сетчатки и зрительного нерва у 68 больных (132 глаза) начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы с нормализованным внутриглазным давлением.
Методы: Больным глаукомой проведены комплексные офтальмологические обследования до гирудотерапии и в отдаленные сроки после лечения.
Результаты: Гирудотерапия, оказывая комплексное воздействие на весь организм больных глаукомой, имеет ограниченные противопоказания, демонстрирует минимум побочных эффектов, что очень важно для пожилых пациентов.
Заключение: Полученные результаты доказывают обоснованность и целесообразность применения гирудотерапии в комплексном лечении больных первичной открытоугольной глаукомой.
Ключевые слова: лечение открытоугольной глаукомы, гирудотерапия
Abstract
Aim: In this study we report the infl uence of leech therapy upon hydrodynamic, local and general haemodynamic parameters, functional activity of retina and optic nerve in 68 patients (132 eyes) in initial stage of primary open angle glaucoma with normalized intraocular pressure.
Methods: A thorough eye exam was carried out on patients with glaucoma before leach therapy and after a long period after it.
Results: Leech therapy renders complex infl uence on the whole body of glaucoma patients, has limited contraindications and demonstrates minimal side effects, which is very important for elderly patients.
Conclusions: The obtained results prove that the application of leech therapy is well-grounded and expedient within the complex treatment of the patients with primary open angle glaucoma.
Key words: treatment of open angle glaucoma, leech therapy
Светлина и зрение Light and Vision
Български офталмологичен преглед брой 3, 2010 (38-43) Bulgarian review of ophthalmology
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ОПАСНОСТТА ОТ СИНЯТА СВЕТЛИНА
(ФАКТИ ОТНОСНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗРЕНИЕ)

Dan Roberts
Директор и основател на Организацията за подкрепа на хората с макулна дегенерация
Artifi cial Lighting and the Blue Light Hazard (The Facts About Lighting and Vision)
Dan Roberts
Founding Director Macular Degenerations Support
Бележки на редакцията
1. Поместваме превода на отделни части от статията с разрешение на автора.
2. Пълният текст може да се изтегли свободно от интернет чрез названието „Artifi cial lighting and
the blue light hazard”.
3. Списък на използваната от автора литература се намира в пълния текст на статията.
4. Редакцията очаква наши офталмолози, физиолози и специалисти по осветителна техника да
участват в дискусия по повдигнатите в статията въпроси в следващи броеве на списанието