петък, 28 май 2010 г.

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД

ISSN 1311 - 0624
БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД
BULGARIAN REVIEW OF OPHTHALMOLOGY
ГОД. LIV СОФИЯ 2010 БРОЙ 2
Издание на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

Клинична офталмология - Диагностика
СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА ЗРЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА
Й. Кирилова
OЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7
ГОДИНИ, ЖИВЕЕЩИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ
ДОМОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ
Н. Велева; В.Чернодринска; П. Кемилев; Г. Алексиева
КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ЕХОГРАФСКИТЕ НАХОДКИ И
МОРФОЛОГИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТНАТА
РЕТИНОПАТИЯ
С. Доков
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА OCT RTvue ПРИ ДИАГНО-
СТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА
МАКУЛНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА
Х. Видинова , П. Гугучкова,Л. Войнов
ИНТРАВИТРЕАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНТИ-VEGF МЕ-
ДИКАМЕНТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПОЛИПОИДНА ХОРИО-
ИДАЛНА ВАСКУЛОПАТИЯ
Х.Благоева, Д. Петров
Клинична офталмология - Оперативно лечение
ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДУПКА НА ПАПИЛАТА
Тодорова К., Петкова И., Маринов А., Илиева Е.
СУБРЕТИНАЛНА ХИРУРГИЯ
Б. Дъбов
Случаи от практиката
СИНДРОМ НА DUANE – ТИП 2
В. Чернодринска; Н. Велева; П. Кемилев; Г. Алексиева
Обзор
НЕВРОПРОТЕКТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА БРИМОНИДИ-
НА (LUXFEN) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАУКОМА
И ОЧНА ХИПEРТЕНЗИЯ
Д. Казакова
СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS
Clinical Ophthalmology - Diagnostics
SCREENING PROGRAM „CHILD SIGHT“
Kirilova Y., Vasileva P.
OCULAR STATUS OF CHILDREN, 3 TO 7 YEARS
OLD, LIVING IN SOCIAL HOMES
IN TOWN OF SOFIA
N. Veleva; V. Chernodrinska; P. Kemilev; G. Aleksieva
CORRELATION BETWEEN ECHOGRAPHIC
FINDINGS AND MORPHOLOGICAL CHANGES
IN DIABETIC RETINOPATHY
S. Dokov
NEW POSSIBILITIES OF OCT RTVUE IN THE
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF AGE RELATED
MACULAR DEGENERATION
Ch. Vidinova, P. Guguchkova, L. Voinov
INTRAVITREAL APPLICATION OF ANTI-VEGF
MEDICATIONS IN PATIENTS WITH POLYPOIDAL
CHOROIDAL VASCULOPATHY
H.Blagoeva, D.Petrov
Clinical Ophthalmology - Surgical treatment
OPTIC NERVE HEAD PIT – TREATMENT APPROACH
Todorova K., Petkova I., Marinov A., Ilieva E.
SUBRETINAL SURGERY
B. Dabov
Cases from the practice
DUANE RETRACTION SYNDROME – TYPE 2
V. Chernodrinska, N. Veleva, P. Kemilev, G.Aleksieva
Survey
THE NEUROPROTECTIVE EFFECT OF BRIMONIDINE
IN THE TREATMENT OF GLAUCOMA
AND OCULAR HYPERTENSION
D. Kazakova

Клинична офталмология - Диагностика Clinical Ophthalmology - Diagnostics
Български офталмологичен преглед брой 2, 2010 (3-7) Bulgarian review of ophthalmology
СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА ЗРЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА
Д-р Йорданка Кирилова*
Задочен докторант към МУ- София, Катедра Офталмология
Screening program „Child sight“
Kirilova Y., Vasileva P., Eye Hospital „Prof. Pashev”
Резюме
Цел: Ранната диагностика на очните заболявания и отклоненията в зрението е
от особена важност за физическото и психичното здраве на подрастващите. В Бъл-
гария няма функционираща система за профилактични прегледи за зрението на
деца. СОБАЛ и МЦ за зрение „Акад. Пашев” осъществят „Програма за скринира-
не” на всички деца на възраст между 3 и 14 години (6850 деца), които учат в учили-
щата и посещават детските градини на територията на район „Подуене”- София
Метод: Децата, посещаващи детските градини и училища планирани за скри-
нинговата програма са 6850. Програмата се провежда от екипи доброволци- офталмолози, специализанти
и сестри, като прегледите са безплатни.
Скринингът е планиран за период от три години (2008-2010). За целта разполагаме със съответното преносимо оборудване: Visiotest- приложим при деца във възрастта от 7 до 14 години– изследване на едноочно и двуочно зрение, оценка на астигматизъм, стереозрение, дуохромен тест, фузия и цветно зрение;
Scolatest- за деца от 3 до 6 години, чрез който се изследва едноочно и двуочно зрение, корекционни очила +2,0 дсф и +4,0 дсф за бърза оценка на хиперметропията, Stereo Random Dot E Test за изследване на стереозрение и Waggoner Test “Testing Colour Vision Made Easy” за изследване на цветно зрение.
Резултати: Най- честа причина за намалено зрение при децата са рефракционни аномалии- хиперметропия, астигматизъм, миопия. От скринираните до този момент 1033 подрастващи установихме отклонения от нормалното зрение при 25%. При тези деца оптичната корекция е достатъчна за достиг ане до пълна зрителна острота. Само 4 % от децата имат сериозен очен проблем- анизометропия, амблиопия,вродени аномалии, очно възпаление и други. Приблизително 10,7 % от децата имат нарушения в стереозрението и 4,7 % смущения в цветоусещането. Всички деца с установени отклонения са насочени за специализиран очен преглед. Част от децата от социално слаби семейства получиха безплатни корекци-
онни очила. Скрининговата програма продължава.
Заключение: Нашите начални резултати показват значително закъснение в диагнозата и лечението на сериозни нарушения в зрителните функции в детската възраст. Особено важно е високия риск от трайна амблиопия, като за 90 % от децата прегледа по време на скринитговата програма е първия очен преглед.
Скринингът за зрение в детството осигурява по добро качество на живот в по- късна възраст.
Aims: In Bulgaria there is no functioning system for prophylactic examinations of children’s sight. A screening program for all children in one district of Sofi a city was planned in order to assure access to specialized eye carein the area, starting from March 2008.
Patients and methods: In a neighborhood of Sofi a with population of 75 000 all children aged between 3 and 14 attending 13 kindergartens and 11 primary schools were enumerated for planning of vision screening program(altogether 6850). The volunteer team consists of young ophthalmologists, residents and nurses. All screening
examinations are performed free of charge.
* Д-р Кирилова печели първа награда за млад специалист в конкурса на името на проф. Стоимен Дъбов.
- 4 -
Клинична офталмология - Диагностика Clinical Ophthalmology - Diagnostics
Български офталмологичен преглед Bulgarian review of ophthalmology
The screening is planned for a period of 3 years. Exams are carried out with portable equipment: SCOLATEST
for children between 3 and 6 years of age, test for stereovision and colour vision; VISIOTEST for examination ofkids in the age between 7 and 14 – for monocular and binocular vision, evaluation of astigmatism, stereovision,duochrome test, fusion and colour vision..
Results: 1033 children were screened for the period March 2008- February 2010: 756 preschool and 294 pupil. Different types of sight disorders were registered in 25% of them. The most common causes for low
vision are refraction anomalies. Disorders in stereovision were diagnosed in 10, 7 %, and in 4.7% - colour visionanomalies. Only 4% of screened children had serious eye problems – anisometropia, amblyopia, strabismus and congenital defects. All those children were referred to outpatient pediatric eye department for optical correction,
additional evaluation and treatment. The screening is in progress.
Conclusion: Our initial results demonstrate signifi cant delay in diagnosting sight threatening eye conditions from this neighborhood with random Roma population. Especially important is the high risk of permanent amblyopia as for 90% of children this screening was their fi rst eye exam. Visual screening in childhood assures
better quality of life in adulthood.
Зрението е най-важната функция на човешкия организъм за опознаване на обкръжа-
ващия свят. Чрез него получаваме над 95% от информацията на външната среда. Много от
заболявания на окото, срещащи се в детската възраст, нарушават физическото и психическо развитие на децата и са в основата на инвалидизация на обществото.
Въведение: Зрителната функция се развива непрекъснато: при раждането се проя-
вява в опит за следене на бавно движещи се предмети, без задържане на погледа върху
тях, след втората седмица се появява краткотрайна монокулярна фиксация, на 1 месец
зрителната острота е около 0,01-0,02. Около 2 месечна възраст детето развива по-продължи-телна и устойчива, бинокуларна фиксация, от 4-6 месец разпознава близките хора, към 7-10 месец - разпознава прости геометрични фигури. Между 3 и 4 месец възникват рефлекси за фиксация, конвергенция, акомодация, сви-
ване на зеницата при поглед наблизо, съдружни очни движения. Всички неконтролирани
движения на очите след тази възраст налагат задължителен преглед при офталмолог. На
първата година от живота зрителната остро-та е около 0,3-0,6. Децата достигат зрителната острота на възрастните (1,0) около петата си година. За изследването на зрението при новородените се използват някои рефлекси и системни реакции: обща двигателна реакция на тялото при осветяване на всяко око, зенични реакции, краткотрайно следене на движещи се предмети, косвени данни за зрението се
получават при изследване на прозрачността на очните среди (просветление). При по- го-
леми деца (2-3 години) се използва методът на затваряне на едното око – при закриване на по-доброто око и гледане с по-лошото детето става неспокойно, плаче, опитва се да свали превръзката. След 3 години задължително се изследва едноочно и двуочно зрение на зрителни таблици пригодени за тази възраст. Това е възрастта, в която при откриване на амблиопия може успешно да бъде лекувана.
При децата специализирани очни прегледи се извършват при раждането- до първия ме-
сец на живота, на 1 годинка, при навършване на 3 години, на 6-7 годишна възраст, предизапочване на училище и след това ежегодно проследяване. Ранната диагностика на очните заболявания и отклоненията в зрението е от особена важност за правилното физическото и психичното развитие на подрастващите.
В България няма функционираща система за
Клинична офталмология - Диагностика Clinical Ophthalmology - Diagnostics
Български офталмологичен преглед Bulgarian review of ophthalmology
профилактични прегледи за зрение при деца в предучилищна и училищна възраст, а пора-
ди икономически причини или поради недостатъчна информираност родителите не водят
децата си на очни прегледи. В настоящия момент основната роля за опазване на детското
зрение се пада на общопрактикуващите лекари и родителите. За съжаление извършването
зрителен скрининг при децата е трудно, поради нуждата от скъпоструваща апаратура и
обучен персонал. Затова голяма част от децата със зрителни смущения се откриват много
късно, когато възможностите за лечение сапо- малки.
Опазването на детското зрение е приоритет на множество международни организа-
ции- международната инициатива „Право на зрение -Vision 2020”, на Световната здравна
организация (СЗО) и основна цел на Международната агенция за предпазване от слепота.
Цел: Да проведем „Програма за скриниране на зрение” за деца на възраст между 3 и
14 години, които посещават детските градини и учат в училищата на територията на район „Подуене”, София.
Метод: Сериозните проблеми при диагностицирането и лечението на детските очни заболявания, констатирани в ежеднeвната ни дейност (дори сред децата в София!), ни убедиха в необходимостта от провеждане на масови профилактични прегледи. Стартирахме
„Програма за скриниране на зрение” на всички деца на възраст между 3 и 14 години ( 6848деца по данни от община „Подуене”, град София). Програмата стартира в 11 начални училищата и 13 детски градини на територията на район „Подуене”, където е разположена
Специализирана Очна Болница за Активно Лечение „Акад. Пашев”, с цел обхващане на
компактни групи и от ромското население и подобряване условията за достъп до специ-
ализирана очна помощ в района.
Програма е планирана за период от три години (2008-2010). Изготвихме списъци на
детските гранини и училищата на територията на район Подуене в град София, както и
планиране във времето последователността на покриване и обхващане на учебните заве-
дения. Прегледите се осъществят от екипи лекари-доброволци, сестри и специализанти по
очни болести на място в съответните учебни заведения и са напълно безплатни. За целта
разполагаме със съответното преносимо оборудване, осигурено от фирма „Есилор”-водещ
производител на диоптрични лещи и медицинска апаратура.
Прегледите включват:
1. Изследване на зрителната острота- едноочно и двуочно зрение, като при децата от
3-7 години разполагаме и с пробни рамки с включени +2,0 и +4,0дсф- за бърза оценка на
хиперметропия (виж фиг.1)
2. Стереоскопското зрение-Random Dot E Stereo Vision test за децата от 3 до 7 годи-
ни, и стереотест към апарата „Визиотест” за деца от 8 до 14 години.
3. Цветното зрение чрез специалн разработени цветни таблици Waggoner Test
“Testing Colour Vision Made Easy”-за деца от 3 до 7 години.
4. Оценка на астигматизъм, фория и дуохромен тест включени в апарата „Визиотест”
при изследването на по-големите деца (8-14
години) (виж фигура 2)
Данните от изследванията на всяко дете се записват в специално разработени карти, ре-
зултатите се обработват и се предоставят на родителите чрез училищното ръководство.
При установени отклонения в зрителните функции на детето настояваме за по-подробен
офталмологичен преглед, чрез писмо адресирано до родители или настоятели.
Приоритет на нашата програма е подпомагането на децата в неравностойно положение – от
ромски семейства, от семейства в които единият или двамата родители са без работа. За тази цел предоставихме безплатни очила на 26 деца,които не са в състояние да ги закупят. Лещите и рамките за очилата бяха дарени от фирма„Есилор”-Франция и фирма „Интероптик”-България.
Резултати: За период от 2 години 2008-2009 скринирахме 1033 деца, разделени в две възрастови групи: първа група 624 деца-от 3 до 7 години и втора група- 409 деца в училищна възраст (8-14 години). Разпределени по пол- 508 от скринираните деца са момичета и 525 са момчета.
По наши данни от „Скринингова програма за зрение при деца 3-14 години” установихме
че: от изследваните 1033: 807 деца (78%) имат нормална зрителна острота –повече от 0,6 едноочно и повече от 0,8 двуочно зрение. Намалено зрение под 0,6 на едното и/или двете очи установихме при 138(13%) от децата, със зрение-
под 0,4 са 57 (6%) и под 0,2- 31 (3%) от децата(виж фигури 3,4).
В групата на по-големите деца (над 7 години)открихме намалено зрение на едното око под 0,4 при 39 деца (9,5%), което е свързано с трайна амблиопия на едното око. При специализирания очен преглед установихме, че се касае заразлика в диптричната сила между двете очи-хиперметропия и/или астигматизъм, и липса навидимо отклонение в позицията на очите. Нито едно от децата с открито нарушение в зрението не беше преглеждано от офталмолог, както и родителите не подозираха за намалено зрението
на децата им. При повече от 90 % от децата очният преглед по време на скрининга е първи в живота им.
Установихме още, че 104 (12%) от всички скринирани децата имат нарушения в стере-
озрението. При 48 (11,7%) деца от втората група(8-14 години) установихме нарушено стереозрение чрез стереотеста в апарата „ Визиотест”.
Различна степен нарушения в цветоусещането открихме при 44 деца (4%).
При голяма част от подрастващите в училищна възраст (8-14 години) бяха с висок процент на астигматизъм 66,5%- 272 от 409 деца. Вероятноголяма част от астигматизмът е физиологичен,което не е оценявано по време на скрининга.
При провеждане на дуохромен тест при по-големите деца (8-14 години) установихме, че
326 деца (79,71%) виждат по- добре оптотипите на червен фон, което е свързано с по- голямато напрежение на акомодацията в тази възраст. За сравнение децата с по-добро зрение в зеления сектор са само 83 (20,29%).
Направихме анализ на резултатите при изследването на двуочно зрение-фория. От 409
деца във възрастта между 8-14 години- 323(78,97%) имат ортофория, 69 (16,87%)- езофо-
рия и 17 (4,16%)-екзофория.
Заключение и обсъждане: Провежданетона скринингови програми за зрение сред децата
е от огромно значение, като първичната профилактика е най- сигурния и евтиният начин за откриване и лечение на зрителните нарушения и в частност амблиопията.
Амблиопията е водеща причина за едноочно намалено зрение във възрастта между 20-70 години [1]. Тя е обратимо състояние[2-4]. Рискови фактори за развитието на амблиопията са: страбизъм и некоригирани грешки в рефракцията на
детето, както и разлика в рефракцията на двете очи [5,6]. За разлика от амблиопията дължаща се на страбизъм (видимо отклонение на едно от очите, установимо от родители и общопракти-куващи лекари), тази причинена от разлика в рефракцията между двете очи не се демонстрира и често остава неразпозната. В западните страни честотата на амблиопията в предучилищна възраст е между 2-5%, в зависимост от нивото
на зрение прието за норма в съответната възрастова група [7-10]. Единственият сигурен начин за откриване и лечение на „мързеливото око” е скринирането на зрителните функции при деца- Фиг. 4 та във възрастта от 3-6 години и въвеждането на задължителни профилактични прегледи от очен лекар, регламентирани от националните здравно-осигурителни фондове.
Книгопис
[1]. National Eye Institute Offi ce of Biometry and Epidemiology: Report on the National EyeInstitute's Visual Acuity Impairment Survey Pilot
Study. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 1984.
[2]. The sensitive period: transfer of fi xation after occlusion for strabismic amblyopia. Br J Ophthalmol 1982, 66:64-70. 222
[3]. Von Noorden GK: Binocular Vision and Ocular Motility. 4th edition. St Louis: Mosby; 1990.
[4]. Flynn JT, Woodruff G, Thompson JR, HiscoF, Feuer W, Schiffman F, Corona A, Smith LK: The therapy of amblyopia: an analysis comparing the results of amblyopia therapy utilizing two pooled data sets. Trans Am Ophthalmol Soc 1999, 97:373-390
[5]. Simons K: Preschool vision screening:rationale, methodology and outcome. Surv
Ophthalmol 1996, 41:3-30.
[6].American Academy of Ophthalmologists: Amblyopia is a medical condition, AAO; 2006.Accessed January 08, 2009
[7].Barry JC, Konig HH: Test characteristics of orthoptic screening examination in 3 year old kindergarten children. Br J Ophthalmol 2003,87:909-916.
[8].Ciuffreda KJ, Levi DM, Selenow A: Amblyopia:basic and clinical aspects. Boston: Butterworth Heinemann; 199 .
[9].De Decker W, Tessmer J: Zur Schielhäufi gkeit und Behandlungseffi zienz in Schleswig-Holstein. KlinMonatsblätter Augenheilkunde 1973, 162:34-42.
[10].Preslan MW, Novak A: Baltimore visionscreening project (Phase 2). Ophthalmology 1998,105:150-153.КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ЕХОГРАФСКИТЕ НАХОДКИ И
МОРФОЛОГИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТНАТА РЕТИНОПАТИЯ

С. Доков
УМБАЛ “Александровска”, София, Катедра по Офталмология
Отделение по Витреоретинена хирургия
Correlation between echographic fi ndings and morphological changes
in diabetic retinopathy
S. Dokov
University Hospital “Alexandrovska”, Sofi a, Chair of Ophthalmology
Department of Vitreoretinal surgery
Резюме
Цел: до колко ехографията би могла да подпомогне витрелните хирурзи в избора им на най-удачната
оперативна стратегия при всеки отделен случай с диабетна ретинопатия.
Материал и методи: ретроспективно проучване на 250 случая с диабетна ретинопатия, оперирани в
периода 2003-2009. Сравнени са ехографските картини на давност на хеморагиите, витреални тракции,
отлепване на витреален кортекс или ретина, епиретинени мембрани и др. с това, което се вижда по време
на витректомията.
Резултати: сходимостта между предварително видяното при ехографията и по време на витректоми-
ята е над 73%.
Заключение: ехографията е технически лесен метод на изследване, особено удачен при случаите с
диабетна ретинопатия. Използването на високочестотни сонди допълнително повишава неговата инфор-
мативност. Ултразвуковото изследване е най-полезно, когато се използва от добре обучени оператори с
умения да интерпретират правилно данните от ехографската картина.
Ключови думи: диабетна ретинопатия, силиконова тампонада, ехография
Abstract
Aim: To assess the role of echography in assisting vitreal surgeons to choose the most appropriate operative
strategy for every particular case with diabetic retinopathy (DR).
Material and methods: Retrospective study of 250 cases with DR, undergone surgery during 2003 – 2009
has been made. All echographic fi ndings were compared to what was seen intraoperatively.
Results: The convergence between previously seen on echography and during vitrectomy was nearly above
73%.
Conclusions: Echography is an easily performed diagnostic method very useful in cases with DR. Many
merely technical novelties were involved in ultrasound examination, i.e. high frequency probes, but the diagnostic
abilities of the method are mostly revealed in the hands of a skilled operator.
Kew words: diabetic retinopathy, silicone tamponade, echography

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА OCT RTvue ПРИ ДИАГНОСТИКАТА
И ТЕРАПИЯТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА МАКУЛНАТА
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА
Х. Видинова , П. Гугучкова*,Л. Войнов
Клиника по Офталмология, Военномедицинска Академия- София.
* СОБАЛ ОБ “Зрение”,София.
New possibilities of OCT RTvue in the diagnostic and treatment of Age related
macular degeneration.
Ch. Vidinova, P. Guguchkova*, L. Voinov
Clinic of Ophthalmology, Military Medical Academy Sofi a.
* Medical Eye Hospital “Zrenie”, Sofi a
Резюме
Оптичната Кохерентна Томография (OCT) е нов, модерен, не инвазивен метод, даващ възможност за
получаване на много тънки напречни срезове - изображения на ретината и зрителния нерв, чиято ин-
формативност се равнява на тази от хистологично направени препарати.
Целта на настоящото изследване е да се покажат възможностите на последния модел ОСТ RTvue
4.0 при диагностиката и лечението на пациенти с различни форми на макулна дегенерация свързана с
възрастта (МДСВ).
Материал и методи: Включени бяха пациенти със суха и ексудативна форма на МДСВ, както и
с ретинални ангиоматозни пролиферации (RAP). Всички те бяха изследвани подробно- визус, тест на
Амслер, флуоресцеинова ангиография и с RTVue ОСТ . Използуван беше ретинния пакет от тестове
(Cross line,3 D Macular test, EMM5).
Резултати: При пациентите със суха форма на МДСВ методът ни позволи по-добра локализация на
друзите, точното определяне големината, площта и разположение на атрофичните зони в ретината .При
пациентите с ексудативна форма ОСТ изследването визуализира субретинната неоваскуларна мембрана
и помогна да се отчете големината и степента на ретинния едем. Точното позициониране на срезовете
дава възможност за прецизното отчитане резултатите след анти- VEGF терапия.При пациентите с RAP
OCT изследването подпомага правилното стадиране, както и проследяването на едемния синдром.
Заключение: Нашите изследвания показват ,че с подобрените си функции 3D Retina, ЕMM5 и
карта на РПЕ , OCT RTVue позволява по- прецизна локализация на всяка лезия спрямо ретинните съдо-
ве, точната и повторяема диагностика и отчитане прогресията на заболяването. Всички тези предим-
ства правят спектралния ОСТ апарат предпочитано средство на изследване при различните форми на
МДСВ.
Ключови думи: ОСТ Rtvue 4.0, ЕММ5 карта, ЕММ5 прогресия, МДСВ.
Abstract
Optic coherence tomography (OCT) is a new modern non invasive method, with high informativness
compared only with that gained by histological tissue analysis.
The aim of our study is to show the new advanced abilities of ОСТ RTvue 4.0 in the diagnostic and
treatment of patients with different types of AMD.
- 15 -
Клинична офталмология - Диагностика Clinical Ophthalmology - Diagnostics
Български офталмологичен преглед Bulgarian review of ophthalmology
Material and methods: In our survey patients with dry as well as with exudative form of AMD and some
with retinal angiomatous proliferations were included. All underwent complete ophthalmological check upvisual
acuity, Amsler test, fl uorescein angiography and RTVue ОСТ. We used the retinal set of programmes.
Results: In patients with dry form of AMD a precise localization and detection of druses was made and
the size and thickness of atrophic lesions has been calculated and followed in progression. In patients with
excudative form of AMD the typical neovascualar membrane has been localized and the size of the retinal edema
has been calculated by the OCT programmes. The precise positioning of the scans according to the retinal vessels
was important in following the progression and detecting the results after VEGF therapy. In RAP patients OCT
was the only way to acknowledge the stadium of the disease.
Conclusion: Our results show that OCT RTVue with its advanced functions - 3D Retina, ЕMM5 and
RPЕ map allow us to detect the slightest signs of neovascularisation and edema in AMD and to follow the
progression. All that makes the spectral OCT a preferable device in AMD diagnostics.
Key words: ОСТ Rtvue 4.0, ЕММ5 map, ЕММ5 progression, AMD.


ИНТРАВИТРЕАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНТИ-VEGF МЕДИКАМЕНТИ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПОЛИПОИДНА ХОРИОИДАЛНА ВАСКУЛОПАТИЯ
Х.Благоева ¹,², Д. Петров ¹
¹МБАЛ „Света София” ЕООД, София
²УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, София
Intravitreal application of anti-VEGF medications in patients with polypoidal
choroidal vasculopathy
H.Blagoeva ¹,², D.Petrov ¹
¹“St.Sofi a” Hospital, Sofi a
²“Queen Joanna” University Hospital, Sofi a
Резюме
Цел: Целта на настоящото проучване е да се оцени ефекта от интравитреалното приложение на
bevacizumab при пациенти с полипоидна хориоидална васкулопатия (ПХВ).
Материал и методи: Интравитреално е приложен bevacizumab на 15 пациента (15 очи) с ПХВ. Про-
следена е промяната в полипоидните съдове на 15-та седмица чрез флуоресцеинова ангиография (ФА),
а фовеалната височина чрез оптична кохерентна томография (ОСТ). В началото и края на лечението е
изследвана най-добре коригираната зрителна острота.
Резултати: Преди започване на лечението е диагностицирана субретинална течност в седем очи и
отлепване на пигментния епител в девет очи. Дебелината на фовеята след 3 месеца е намалена чувстви-
телно. Най-добре коригираната зрителна острота не е подобрена значително.
Заключение: Интравитреалното приложение на Avastin намалява субретиналната течност, но не е
ефективен за редуцирането на хориоидните промени при пациентите с ПХВ.
Ключови думи: полипоидна хориоидална васкулопатия, Avastin
Abstract
Aim: The aim of the study was to assess the effi cacy of intravitreal injections of bevacizumab for polypoidal
choroidal vasculopathy (PCV).
Methods: Intravitreal bevacizumab (1.25 mg) was injected into 15 eyes of 15 patients with PCV. The main
outcome measure was the change in the polypoidal vessels on fl uorescein angiography (FA) 15 weeks after
injection. The foveal height determined by optical coherence tomography and the best-corrected visual acuity
(BCVA) were also evaluated before and after treatment.
Results: At baseline, subretinal fl uid was observed in seven eyes and a pigment epithelial detachment
in nine eyes. The foveal height 3 months after injection decreased signifi cantly. The BCVA did not improve
signifi cantly.
Conclusion: Intravitreal injection of bevacizumab may reduce the fl uid from PCV but seems to be ineffective
for diminishing its choroidal vascular changes.
Key words: polypoidal choroidal vasculopathy, Avastin
Адрес за кореспонденция:
Д-р Христина Благоева,
Отделение по офталмология, МБАЛ „Света София”,
бул.”България”№104, тел. 02 818 46 23,
e-mail: ch_blagoeva@abv.bg
For correspondance:
Dr. Hristina Blagoeva M. D. Ph.D.,
Department of ophthalmology, “St.Sofi a” Hospital,
104 “Bilgaria” blv., tel. +359 02 818 46 23,
e-mail: ch_blagoeva@abv.bg
- 22 -

ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДУПКА НА ПАПИЛАТА
Тодорова К.- ГПМПС ”Светлина”, Петкова И.- СБАЛОБ ”Зора”
Маринов А.- СБАЛОБ ”Зора”, Илиева Е.- ГПМПС ”Светлина”
OPTIC NERVE HEAD PIT – TREATMENT APPROACH
Todorova K.- GPMPS “Svetlina”, Petkova I-SBALOB “Zora”,
Marinov A.- SBALOB “Zora”, Ilieva E.- GPMPS “Svetlina”
Резюме
Представени са два случая на дупка на папилата със съпътстваща ретиносхиза в макулната област,
изискващи различно терапевтично поведение. Литературна справка и коментар на терапевтичния подход
при обсъжданата патология.
Пациентите са диагностицирани и проследени в рамките на три месеца чрез периодично извършване
на стандартен офталмологичен преглед /зрителна острота, тонометрия, биомикроскопия, фундоскопия/,
флуоресцеинова ангиография /ФА/ и оптична кохерентна томография /ОСТ/.
При първия случай тенденцията към спонтанна регресия на макулната ретиносхиза и
подобрението на зрителната острота позволи въздържане от терапевтична намеса.
При втория случай прогресията на макулната ретиносхиза и продължително намаленият визус нало-
жиха извършването на 23-G парс плана витректомия с C3F8-газ тампонада.
Abstract
Report of two cases of optic nerve head pit complicated with macular schisis , requiring different treatment
approach .Literature references and discussion of the pathology .
Patients were diagnosed and observed within three months by periodically performed standard
ophthalmological examinations / visual acuity, tonometry, slit lamp examination, fundoscopy /, fl uorescein
angiography / FA /, optical coherent tomography / OCT /.
In the fi rst case the tendency towards spontaneous regression of macular schisis and the improvement of
visual acuity required no treatment.
In the second case the progression of macular schisis and prolonged reduce of visual acuity impose us to
perform 23-G pars plana vitrectomy with C3F8-gas tamponade.

МБАЛ "Света Анна", Очна клиника - София
Subretinal surgery
B. Dabov
University Eye Hospital "St. Anne" - Sofi a
Резюме
При почти половината от случаите с пролиферативна витреоретинопатия (PVR) има наличие на су-
бретинални пролиферации (СРП).
Цел: Целта на нашето проучване е да се опишат клиничната картина на СРП, влиянието им върху
състоянието на ретината и начините на отстраняване.
Материал и методи: За периода януари 2008 - март 2009 г. - 12 очи са оперирани по повод СРП,
отстранени чрез периферна 180О ретинотомия. При 7 очи се касаеше за старо PVR, при 5 очи - посттрав-
мена PVR.
Резултати: При всичките 12 очи се получи интраоперативно слягане на ретината.
Заключение: СРП се развиват вследствие на старо, нелекувано PVR или посттравмено PVR. Отстра-
няват се само, ако не позволяват слягане на ретината. Описана е подробно оперативната техника.
Ключови думи: PVR, субретинални мембрани.
Abstract
There are subretinal proliferations (SRP) in the half of the cases with proliferative vitreoretinopathy (PVR).
Aim: The aim of our study is to describe the clinic of the SRP, their infl uence of the state of the retina and
techniques of removal of SRP.
Matherial and methods: In the period January 2008 - March 2009, 12 eyes were operated due to SRP.
SRP was removed through peripheral 180O retinotomy. In 7 eyes there was old PVR, in 5 eyes - posttraumatic
PVR.
Results: In all 12 eyes an intraoperative attachments of the retina was achieved.
Conclusion: SRP develop after old nontreated PVR or posttraumatic PVR. They are removed only if the
retina cannot be reattached. The operative technique is described.
Key words: PVR, subretinal membranes, vitrectomy.

Няма коментари: