понеделник, 1 август 2016 г.

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

Втори брой на списание „ Български офталмологичен преглед „ е готов
от 16 06 2016 г. Броят е финансово осигурен но поради субективни
причини извън Редакционната колегия не може да бъде изпратен и
при първа възможност ще бъде доставен до своите абонати.
Редакционната колегия съжалява и се извинява за тази нередност-
Ред. колегия

петък, 24 юни 2016 г.

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД - ГОД. LVV СОФИЯ 2016 БРОЙ 2

BULGARIAN REVIEW OF OPHTHALMOLOGY

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

Клинична офталмология - Диагностика

OCT ПРОМЕНИ В НЕВРОФИБРИЛЕРНИЯ СЛОЙ И ГАНГЛИЙНО-КЛЕТЪЧНИЯ КОМПЛЕКС ПРИ РАЗЛИЧНИ СТАДИИ НА ОТКРИТОЪГЪЛНА ГЛАУКОМА

Clinical Ophthalmology - Diagnostics

OPTICAL COHERENT TOMOGRAPHY CHANGES IN RETINAL NERVE FIBER LAYER AND GANGLION CELL COM- PLEX IN DIFFERENT STAGES OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA

Костянева С.,Герджиков А.,Конарева-Костянева М.,Атанасов М. 3 Kostianeva S.,Gerdzhikov A.,Konareva-Kostianeva M.,Atanasov M.


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НЕОВАСКУЛАРНА ГЛАУКОМА И РОЛЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОРНЕАЛНА ДЕБЕЛИНА

THE CHALLENGE OF NEOVASCULAR GLAUCOMA
AND THE ROLE OF CENTRAL CORNEAL THICKNESS


Костова С. Kostova St.


ЕКЗОТРОПИЯ АСОЦИИРАНА СЪС СИНДРОМИ


EXOTROPIA ASSOCIATED WITH SYNDROMES


Михайлова Б., Димитрова Г. Mihaylova B., Dimitrova G.


Клинична офталмология - Лекарствена терапия


БАКТЕРИАЛЕН КЕРАТИТ, АСОЦИИРАН С УПОТРЕБАТА НА МЕКИ КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Clinical Ophthalmology - Medical therapy


ACTERIAL KERATITIS, ASSOCIATED WITH THE USE
OF SOFT CONTACT LENCES


Дъбов Д.,Маринова Е. Dabov D., Marinova E.


Оперативно лечение

МЯСТОТО НА ПЕНЕТРИРАЩАТА КЕРАТОПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РОГОВИЧНИ ПЕРФОРАЦИИ

Surgical treatment

PENETRATING KERATOPLASTY FOR THE TREATMENT OF
CORNEAL PERFORATIONS


Мургова С., Балабанов Ч., Йорданов Г. Murgova S., Balabanov Ch., Yordanov G.


Обзор

ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ НА ЗРИТЕЛНИЯ АНАЛИЗАТОР ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
Трифонова К., Йорданов Г., Йорданов Й.,

Survey

PHYSIOLOGICAL CHANGES OF THE VISUAL SYSTEM
DURING PREGNANCY

Trifonova K. , Jordanov G., Jordanov J.,

Трифонова К., Славейков К. Trifonova K., Slaveykov K.


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОРОИДНАТА ДЕБЕЛИНА НА ОСТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ

APPLICATION OF OCT FOR CHOROID THICKNESS
EXAMINATION


Здравков Я., Танев И. Zdravkov Y.,Tanev I.


В помощ на специализиращия офталмолог

НОВОСТИ В ТЕРАПИЯТА НА ДИАБЕТНАТА РЕТИНОПАТИЯ

Helping the Resident Ophthalmologist

NEW ASPECTS IN THE TREATMENT OF DIABETIC
MACULAR EDEMA


Х. Видинова Ch. Vidinova


ТЕСТ
TEST


В памет на...

In memoriam


Съобщения
Announcements

Редакционният борд на Списание “Български Офталмологичен преглед” благодари на Софийския клон на Българското дружество по Офталмология за финансовата помощ за издаването на настоящия брой 2 - 2016 г.

събота, 14 май 2016 г.

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД - ГОД. LVV СОФИЯ 2016 БРОЙ 1

BULGARIAN REVIEW OF OPHTHALMOLOGY


СЪДЪРЖАНИЕ

Награда за млад специалист
ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА РЕТИННИЯ НЕВРОФИБРИЛЕРЕН СЛОЙ И НЕГОВАТА ФИЗИОЛОГИЧНА АСИМЕТРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ ОЧИ ПРИ ЗДРАВИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ИНДИВИДИ
С TOPCON OCT
Михайлова Б.Клинична офталмология - Диагностика
ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ВИРУС И ЕНДОТЕЛЪТ
Йорданов Г., Мургова С., Йорданов Й. 16
Офталмогенетика
ОФТАЛМОГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ В ПОСТГЕНОМНАТА ЕРА
Попова А.
Оперативно лечение
ФЕМТОСЕКУНДЕН ЛАЗЕР АСИСТИРАНА КАТАРАКТНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЗРЯЛА КАТАРАКТА
Косталевска В., Топов А.


В помощ на специализиращия офталмолог
СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО. АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ. ПЪРВИЧНО ПЕРСИСТИРАЩО СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО
Видинова Хр.


ТЕСТ


CONTENTS


Award
INVESTIGATION OF RETINAL NERVE FIBER LAYER THICKNESS AND ITS PHYSIOLOGICAL ASSYMETRY IN HEALTHY CHILDREN AND ADULTS WITH TOPCON OCT 3 Mihaylova B.Clinical Ophthalmology - Diagnostics
HERPES SIMPLEX VIRUS AND ENDOTHELIUM
Yordanov G., Murgova S., Yordanov Y.Ophthalmgenetocs
OPHTHALMOGENETICAL COUNSELING IN POSTGENOMIC ERA
Popova А.


Surgical treatment
FEMTOSECOND LASER ASSISTED CATARACT SURGERY IN INTGUMESCENT CATARACT 33 Kostalevska V., Topov A.
Helping the Resident Ophthalmologist

Academic development
Jubilee
Академично развитие Юбилей Конференции, симпозиуми, конгреси

Conferences, Symposia, Congresses

събота, 23 януари 2016 г.

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД - ГОД. LVIV СОФИЯ 2015 БРОЙ 4

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS


Награда на името на Проф. Иван Василев

ДОЦ. РУСКА ХРИСТОВА, Д.М.
Кючуков Б.

Award after the name of Prof. Ivan Vasilev

ASS. PROF. ROUSKA HRISTOVA Kyuchukov B.Клинична офталмология - Диагностика

КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ТЕЖЕСТТА НА РЕТИНАЛНОТО ЗАСЯГАНЕ ПРИ МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА И ТЕЖЕСТТА НА СЪРДЕЧНО- СЪДОВОТО ЗАСЯГАНЕ ПРИ КАРДИОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ
Александрова С.

Случаи от практиката

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА AТИПИЧНО ПРОТИЧАЩА ОФТАЛМИЯ СИМПАТИКА

Clinical Ophthalmology - Diagnostics

CORRELATION BETWEEN RETINAL DEMAGE IN AGE RELATED MACULAR DEGENERATION
AND CARDIO-VASCULAR PATOLOGY IN PATIENTS WITH CARDIO-VASCULAR DISEASES

Aleksandrova S.

Cases from the practice

AN ATYPICAL PRESENTATION OF SYMPATHETIC OPHTHALMIA: A CASE REPORT

Хайкин В., Здравков Я., Оскар А., Танев Ив. 14 Haykin V., Zdravkov Y., Oscar A., Tanev Iv.


Оперативно лечение

МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПТОЗА
НА ЛАТЕРАЛНАТА ЧАСТ НА ВЕЖДИТЕ


Surgical treatment

MINIINVASIVE SURGICAL TECHNIQUE FOR LATERAL BROW CORRECTION
DURINQ UPPER LID BLEFAROPLASTY


Средкова М., Колева Т. Sredkova M., Koleva T.


ЗАДНА ПОЛАРНА КАТАРАКТА –
ОТ ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯТА КЪМ ВИТРЕКТОМИЯТА

POSTERIOR POLAR CATARACT - FROM - PHACOEMULSIFICATION TO VITRECTOMY

И. Шандурков, Ю. Бонева I. Shandurcov, J. Boneva


Академично развитие

Новата структура на БДО

Academic developmentВ помощ на специализиращия офталмолог

ОСОБЕНИ ФОРМИ НА МДСВ- РЕТИНАЛНИ АНГИОМАТОЗНИ ПРОЛИФЕРАЦИИ, ПОЛИПОИДНА ХОРОИДАЛНА ВАСКУЛОПАТИЯ
Видинова Х.Helping the Resident Ophthalmologist


ТЕСТ
Съобщения и абонамент Messages and Subscription


TESTКонференции, симпозиуми, конгреси

15-ТИ КОНГРЕС НА EURETINA
Ница, Франция 43

Conferences, Symposia, Congresses113 КОНГРЕС НА НЕМСКОТО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОБЩЕСТВО - DOG
01-04 ОКТОМВРИ 2015, БЕРЛИН

Видинова Хр.


В памет на...
In memoriam

неделя, 4 октомври 2015 г.

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД - ГОД. LVIV СОФИЯ 2015 БРОЙ 3

BULGARIAN REVIEW OF OPHTHALMOLOGYСЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTSКлинична офталмология - Диагностика

ДЕФЕКТИ В ЗРИТЕЛНОТО ПОЛЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДРУЗИ НА ДИСКА НА ЗРИТЕЛНИЯ НЕРВ
Здравков Я., Танев И., Оскар А.

VISUAL FIELD DEFECTS IN PATIENTS WITH OPTIC DISC DRUSEN
Zdravkov Y., Tanev Iv., Oscar A.

ПРИЧИНИ ЗА СЛЕПОТА И ЗРИТЕЛНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ УЧИЛИЩЕ СОУДНЗ “ЛУИ БРАЙЛ” – ГРАД СОФИЯ

Clinical Ophthalmology - Diagnostics

CAUSES OF BLINDNESS AN VISUAL IMPAIRMENT IN CHILDREN OF SCHOOL “LOUIS BRAILLE” – SOFIA

Кирилова Й., Василева П. Kirilova Y., Vasileva P.


Клинична офталмология - Оперативно лечение

РЕЦЕСИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИ МУСКУЛИ И КОНЮНКТИВЕН ДОСТЪП

Clinical Ophthalmology - Surgery treatment

MEDIAL RECTUS MUSCLE RECESSIONS AND CONJUNCTIVAL APPROACH

Димитрова Г. 16 Dimitrova G.

Академично развитие 21 Academic development


В помощ на специализиращия офталмолог

НЕВРОПРОТЕКЦИЯ И НЕВРОРЕГЕНЕРАЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ГЛАУКОМАТА

Helping the Resident Ophthalmologist

NEUROPROTECTION AND NEURO-REGENERATION: NEW PERSPECTIVES IN GLAUCOMA TREATMENT

Казакова Д., Вътева Н. Kazakova D. , Vuteva N.

ТЕСТ TEST


НОВИ ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ИЗДАНИЯ NEW OPHTHALMIC PUBLICATIONS


Конференции, симпозиуми, конгреси


VІII-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА СЪЮЗА НА ОЧНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (СОЛБ) - 14-17 МАЙ 2015 г., ПЛОВДИВ
Василева П.

Conferences, Symposia, CongressesСъобщения и абонамент Messages and Subscription

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД - ГОД. LVIV СОФИЯ 2015 БРОЙ 2

BULGARIAN REVIEW OF OPHTHALMOLOGYСЪДЪРЖАНИЕ


Клинична офталмология - Диагностика
ЗРИТЕЛНИ СКРИНИНГОВИ ПРОГРАМИ ПРИ ДЕЦАТА-
ПО СВЕТА И У НАС

Кирилова Й., Василева П.

OCT ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАБЕКУЛЕКТОМИЯ
Бузаровска К.

ОТНОВО ЗА КРАЙНИТЕ КРЪВОНОСНИ КАПИЛЯРИ
В ОКОТО

Маждракова И., Демерджиева З.

Клинична офталмология - Оперативно лечение

ЕНДОСКОПСКА ЦИКЛОФОТОКОАГУЛАЦИЯ
Танев Ив., Бумбарова С., Колева С., Танев В.

РОЛЯ НА ПРЕДОПЕРАТИВНИТЕ ФАКТОРИ
ВЪРХУ ХИРУРГИЧНИЯ ОТГОВОР (Δ/ММ РЕЦЕСИЯ)
НА ДВУСТРАННИТЕ СИМЕТРИЧНИ
РЕТРОПОЗИЦИИ ПРИ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
НА АЛТЕРНИРАЩА/АЛТЕРНИЗИРАНА ЕСОТРОПИЯ

Димитрова Г.

ПЕРФОРАТИВНО НАРАНЯВАНЕ НА ЗАДНИЯ ОЧЕН
СЕГМЕНТ- ОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Дъбов Б.

В помощ на специализиращия офталмолог

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИАБЕТНАТА
РЕТИНОПАТИЯ

Гугучкова П., Видинова Х.

ТЕСТ – ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ

Указания към авторите


CONTENTS

Clinical Ophthalmology - Diagnostics

VISUAL SCREENING PROGRAMS IN CHILDRENWORLDWIDE
AND IN BULGARIA

Kirilova Y., Vassileva Р.

OCT IN PATIENTS WITH TRABECULECTOMY
Buzarovska K.

AGAIN FOR ENDPOINT BLOOD CAPILLARIES
IN THE EYE

Maжdrakova I., Demerdжieva Z.

Clinical Ophthalmology - Surgery treatment

ENDOCYCLOPHOTOCOAGULATION
Tanev Iv. , Boumbarova S., Koleva S. , Tanev V.

ROLE OF PREOPERATIVE FACTORS ON THE SURGICAL
RESPONSE (Δ/MM RECESSION) OF BMRR
FOR ALTERNATING/ALTERNATED
ESOTROPIA

Dimitrova G.

PERFORATIVE INJURY OF THE POSTERIOR SEGMENT
OF THE EYE - SURGICAL TREATMENT

Dubov B.

Helping the Resident Ophthalmologist

CLINICAL CHARACTERISTICS OF DIABETIC
RETINOPATHY

Guguchkova P., Vidinova Ch.

понеделник, 27 април 2015 г.

БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД - ГОД. LVIV СОФИЯ 2015 БРОЙ 1

BULGARIAN REVIEW OF OPHTHALMOLOGY
Издание на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ


РЕДАКЦИОНЕН БОРД
Главен редактор
Проф. д-р Цветан Марков, д.м.н.

Заместник главен редактор
Акад. Проф. д-р Православа Гугучкова-
Янчулева, д.м.н.

Отговорен редактор Доц. д-р Борислав Дъбов, д.м.
Отговорен секретар
Д-р Христина Видинова, д.м.
Административен секретар Д-р Любомир Денчев
Литературен редактор и уеб дизайн
Румен Цветанов
Касиер
Д-р Иренна Демирчева

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Доц. Лъчезар Войнов, д.м.
Проф. Мариета Конарева, д.м.
Проф. Чавдар Балабанов, д.м.
Проф. Ива Петкова, д.м.
Доц. Зорница Златарова, д.м.
Д-р Георги Йорданов, д.м.

EDITORIAL BOARD
Editor-in-chief
Prof. Tzvetan Markov, DSc

Co-editor-in-chief
Acad. Prof. Pravoslava Guguchkova- Ianchuleva, DSc

Еditor in charge
Ass.Prof. Borislav Dabov, MD, PhD
Еditorial manager Christina Vidinova, MD, PhD
Administrative secretary Lubomir Denchev, MD
Review and computer design editor Rumen Cvetanov
TreasurerIrenna Demircheva, MD

EDITORIAL COUNCIL
Ass. prof. Lachezar Voinov, MD, PhD - Sofia
Prof. Marieta Konareva, MD, PhD - Plovdiv
Prof. Chavdar Balabanov, MD, PhD - Pleven
Prof. Iva Petkova, MD, PhD -Sofia
Ass. Prof. Zornica Zlatarova, MD, PhD - Varna
Ass. Prof. Georgi Yordanov, MD, PhD - Stara ZagoraСЪДЪРЖАНИЕ


Клинична офталмология - Диагностика
КРАЙНИ КРЪВОНОСНИ КАПИЛЯРИ В ОКОТО

Clinical Ophthalmology - Diagnostics
ENDING BLOOD CAPILLARIES IN THE EYE

Маждракова И.


Лекарствена терапия


Medical Therapy

Majdrakova I.


ЛЕЩИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ ХИПЕР ГЕЛ – ВЪЗМОЖНОСТИ, СУБЕКТИВНА ОЦЕНКА И КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Групчева Хр., Симова Ж., Бояджиев Д., Манолова Я.,

Клинична офталмология - Оперативно лечение
ФЕМТОСЕКУНДНА ЛАЗЕРАСИСТИРАНА КАТАРАКТАЛНА ХИРУРГИЯ - СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ

ONE DAY, DISPOSABLE HYDROGEL CONTACT LENSES - OPPORTUNITIES, EVALUATION, CLINICAL
CHARACTERISTICS

Grupcheva H., Simova J., Boyadjiev D., Manolova Y.

Clinical Ophthalmology - Surgery treatment
FEMTOSECOND LASERASSISTED CATARACT SURGERY-
POINT AND PRINCIPLES


Топов А., Косталевска В., Стоянова С.Topov A., Kostalevska V., Stoyanova S.КОМБИНАЦИЯ ОТ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ
ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНА ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ

COMBINATION OF OPERATION TECHNIQUES IN DIABETIC
RETINOPATHY


Дъбов Б.Dabov B.Офталмогенетика
ДИСТРОФИЯ НА КОНУСЧЕТАТА И ПРЪЧИЦИТЕ
/CONE – ROD ДИСТРОФИЯ/

Облашка М., Илиева E., Мургова С. , Георгиев Р.

Литературен обзор
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА МЕЛАНОМ НА УВЕЯТА
Трифонова К. З., Джелебов Д., Славейков К., Трифонова К. Й., Пракова Г.

В помощ на специализиращия офталмолог
ПРОЛИФЕРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОЧНОТО ДЪНО - PVR, PDR И ТРАВМАТИЧНА PVR
Видинова Х.

ТЕСТ – ПРОЛИФЕРАТИВНИ ПРОЦЕСИ В ОЧНОТО ДЪНО

Академично развитие Конференции, Симпозиуми, Конгреси
XIII СИМПОЗИУМ НА НАЦИОНАЛНАТА ГЛАУКОМНА
АСОЦИАЦИЯ
- Покана

Обяви - Предлагам-Търся

Ophthalmgenetics
CONE - ROD DYSTROPHY
Oblashka M., Ilieva E.,
Murgova S., Georgiev R.
Survey
OCCUPATIONAL HAZARDS AS A RISK FACTOR
FOR UVEAL MELANOMA

Trifonova K., Djelebov D., Slaveikov K., Trifonova K.Y.,
Prakova G.
Helping the Resident Ophthalmologist
PROLIFERATIVE PROCESSES IN THE FUNDUS - PVR, PDR
AND A TRAUMATIC PVR

Vidinova H.


Academic development Conferences, Symposia, Congresses
XIII SYMPOSIUM OF THE NATIONAL GLAUCOMA ASSOCIATION - Invitation